REGULAMIN KORZYSTNIA Z BANKU ZDJĘĆ AGENCJI MINUS MEDIA ADAM CIERESZKO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z banku zdjęć Agencji Minus Media Adam Ciereszko.
 2. Ujęte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
  1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin korzystania z banku zdjęć Agencji Minus Media Adam Ciereszko;
  2. Administrator Serwisu – Adam Ciereszko, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Minus Media Adam Ciereszko z siedzibą w Poznaniu;
  3. Serwis – oznacza bank zdjęć Agencji Minus Media Adam Ciereszko, które udostępniane są do odpłatnego pobierania zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
  4. Licencja – udzielana przez Administratora Serwisu jednorazowa, niewyłączna licencja na wykorzystanie Zdjęć we wskazanej przez Użytkownika publikacji, bez prawa udzielania sublicencji, sprzedaży lub wynajmu na rzecz jakichkolwiek osób trzecich. Licencja nie zezwala na dokonywanie zwielokrotnień w jakiejkolwiek ilości, jakąkolwiek techniką i w jakimkolwiek formacie oraz na modyfikowanie Zdjęć;
  5. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu;
  6. Cennik – zamieszczone w Serwisie zestawienie cen zakupu przez Użytkownika Licencji na publikację Zdjęć;
  7. Zdjęcia – zapisane w formie cyfrowej zdjęcia należące do Administratora Serwisu i umieszczone w Serwisie, stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  8. Konto Użytkownika – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, po uprzednim, skutecznym zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Serwisie;
  9. Publikacja prasowa w Internecie – publikacja w serwisach internetowych, portalach, blogach, mediach społecznościowych w jednej publikacji bez ograniczeń czasowych;
  10. Publikacja prasowa w prasie codziennej – publikacja w drukowanych tytułach ukazujących się częściej niż raz w tygodniu w jednym dniu (możliwe wykorzystanie w więcej niż jednym wydaniu danego dnia);
  11. Publikacja prasowa w tygodnikach i miesięcznikach – publikacja w drukowanych tytułach ukazujących się raz w tygodniu lub rzadziej w jednym wydaniu danego tytułu;
  12. Jednorazowa publikacja w poligrafii na okładce – publikacja w drukowanych pozycjach książkowych na okładce tytułu;
  13. Jednorazowa publikacja w poligrafii wewnątrz – publikacja w drukowanych pozycjach książkowych na wewnętrznych stronach tytułu;
  14. Jednorazowa publikacja w poligrafii na plakacie bądź w kalendarzu – publikacja w drukowanych plakatach informacyjnych lub kalendarzach niezawierających treści reklamowych;
 3. Działalność Serwisu polega na świadczeniu usług drogą elektroniczną polegających na oferowaniu Licencji do Zdjęć w formatach bitowych i wektorowych do nabycia przez Użytkowników w celu wykorzystania w publikacjach prasowych, mediach elektronicznych lub w poligrafii.
 4. Administrator Serwisu oświadcza, że przysługują mu pełne i wyłączne autorskie prawa majątkowe do Zdjęć zamieszczanych w Serwisie, a ich odpłatne udostępnianie Użytkownikom na zasadach określonych w Regulaminie nie stanowi naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich oraz nie wymaga uprzedniego uzyskania w jakiejkolwiek formie zgody jakichkolwiek osób trzecich.
 5. Administrator Serwisu ma prawo wykorzystywać Serwis do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a akceptując treść Regulaminu Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty elektronicznej.

II. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU I UTWORZENIE KONTA

 1. Korzystanie z Serwisu dozwolone jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu i obowiązek jego przestrzegania.
 3. W trakcie korzystania z Serwisu, pewne informacje mogą być zapisywane w urządzeniu Użytkownika w postaci plików cookie.
 4. W trakcie korzystania z Serwisu zapisywany jest numer IP urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Do korzystania z Serwisu wymagany jest dostęp do komputera, z dowolną przeglądarką internetową, dostęp do Internetu, posiadanie aktywnej skrzynki poczty elektronicznej oraz zarejestrowanie w Serwisie poprzez utworzenie Konta Użytkowania.
 6. Rejestracja w Serwisie jest całkowicie dobrowolna i bezpłatna.
 7. Rejestracji może dokonać każda osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynność prawnych, poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem http://lechfoto.com/logowanie.
 8. Warunkiem dokonania rejestracji jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji w formularzu rejestracyjnym oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w Serwisie.
 9. W trakcie rejestracji w Koncie Użytkownika wymagane jest podanie następujących danych Użytkownika: imię i nazwisko, nazwa/firma, siedziba, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu komórkowego, login, hasło, data urodzenia, kraj, województwo, Numer Identyfikacji Podatkowej.
 10. Po zarejestrowaniu Użytkownik otrzymuje konto z własnym, niepowtarzalnym loginem oraz hasłem.
 11. Użytkownik ma prawo do dokonania w każdym czasie zmiany danych konta, w tym hasła, loginu i adresu e – mail.
 12. W celu uzyskania utraconego hasła przez Użytkownika, należy na podstronie logowania wybrać opcję „Zapomniałem hasła”, podać adres e–mail wskazany w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie inne żądane dane. Po dokonaniu powyższych czynności Użytkownik otrzyma na wskazany adres e-mail nowe wygenerowane automatycznie hasło, a dotychczasowe hasło zostanie dezaktywowane.
 13. Konto Użytkownika może zostać zablokowane przez Administratora Serwisu jeśli stwierdzi on, że Użytkownik podjął działania sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
 14. Konto Użytkownika może zostać usunięte przez Administratora Serwisu po uprzednim poinformowaniu Użytkownika, jeżeli Użytkownik niezwłocznie nie zaprzestanie naruszania prawa lub Regulaminu, a naruszenie jest ewidentne.

III. ZASADY UDOSTĘPNIANIA ZDJĘĆ

 1. Udostępnienie Zdjęć umieszczonych w Serwisie następuje każdorazowo poprzez zakup przez Użytkownika Licencji, który następuje poprzez dodania do koszyka i opłacenia zamówienia.
 2. Warunkiem dokonania zakupu Licencji jest każdorazowo podanie tytułu oraz daty publikacji Zdjęć.
 3. Wycena Licencji na wykorzystanie Zdjęć w Publikacjach prasowych w Internecie, prasie codziennej, w tygodnikach i miesięcznikach oraz w Jednorazowych publikacjach w poligrafii na okładce, wewnątrz i na plakacie bądź w kalendarzu następuje na podstawie Cennika obowiązującego w dniu zakupu Licencji.
 4. Pobranie Licencji na wykorzystanie Zdjęć w działaniach promocyjnych i marketingowych następuje każdorazowo po przesłaniu zapytania do Administratora Serwisu poprzez formularz „publikacja w promocji”.
 5. Udzielenie Licencji następuje z chwilą dokonania prawidłowego przelewu należności zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 6. Użytkownik nie może wprowadzić do obrotu Zdjęć jako samodzielnych produktów. Zakaz powyższy jest nieograniczony i dotyczy wszystkich znanych form utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym w formie zapisu elektronicznego.
 7. Użytkownik nabywa jedynie prawo do korzystania ze Zdjęć w zakresie określonym Regulaminem i nie uzyskuje praw na zasadzie przeniesienia autorskich praw majątkowych.
 8. Użytkownik korzystający ze Zdjęć zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów o ochronie dóbr osobistych w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie wykorzystywać Zdjęć w sposób naruszający przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego. Zabronione jest w szczególności wykorzystywanie Zdjęć w jakikolwiek sposób naruszający dobre imię i wizerunek KKS Lech Poznań S.A. oraz jego zawodników i pracowników.
 9. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zobowiązań określonych w ust. 8 powyżej, Administrator Serwisu uprawniony będzie do obciążenia Użytkownika karą umowną w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie warunków Regulaminu. Administrator Serwisu zastrzega jednocześnie możliwość dochodzenia na drodze postępowania sądowego odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
 10. Roszczenia, o których mowa w ust. 9 powyżej pozostają niezależne i w żaden sposób nie ograniczają i nie wyłączają podmiotom uprawnionym, o których mowa w ust.8, możliwości dochodzenia na drodze postępowania sądowego, roszczeń przysługujących im na zasadach ogólnych w przypadku naruszenia przez Użytkownika zobowiązań określonych w ust. 8 powyżej, w tym w szczególności dochodzenia od Użytkownika zadośćuczynienia finansowego.
 11. Komercyjne wykorzystanie wizerunku piłkarzy, członków sztabu bądź pracowników KKS Lech Poznań, a także herbu i innych znaków towarowych wymaga uzyskania każdorazowej zgody KKS Lech Poznań.

IV. PŁATNOŚCI

 1. Cena Licencji ujęta w Cenniku lub ustalona odrębnie w wyniku zapytania skierowanego do Administratora Serwisu określana jest w kwocie netto i podczas płatności zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23%.
 2. Płatność dokonywana może być za pomocą standardowego przelewu bankowego lub z wykorzystaniem platformy płatniczej.
 3. Przelew dokonywany jest niezwłocznie po przekazaniu Licencji do koszyka. Chwilą dokonania przelewu jest uznanie rachunku bankowego Administratora Serwisu.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Administrator Serwisu.
 2. Administrator Serwisu chroni dane osobowe Użytkowników, zachowując wymagania określone 
w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne celem rejestracji Użytkownika.
 4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Serwisu obejmują: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu komórkowego, login, hasło, kraj, województwo.
 5. Dane osobowe Użytkownika nie będą w żaden sposób dostępne dla innych Użytkowników Serwisu.
 6. W przypadku przekazania Administratorowi Serwisu przez Użytkownika danych osobowych będą one przez niego przetwarzane w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Serwis w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rejestracji Użytkownika, oraz umożliwienia prawidłowego logowania do Serwisu.
 7. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża dodatkowo zgodę na wykorzystywanie przez Administratora Serwisu danych podanych przez Użytkownika i wymienionych w ust. 4 w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na przesyłanie Użytkownikowi przez Administratora Serwisu informacji reklamowych na podany przez Użytkownika adres e – mail oraz numer tel. komórkowego.
 8. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE

 1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek oprogramowanie, wirusy komputerowe lub inne pliki bądź programy mające charakter szkodliwy lub zakłócający pracę komputera, które mogą zainfekować lub w inny sposób wpływać na działanie sprzętu komputerowego lub innych urządzeń w wyniku uzyskiwania dostępu do Serwisu korzystania z niego, przeglądania go albo pobrania z niego dowolnych materiałów.
 2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. ewentualne niespełnienie wymagań i oczekiwań Użytkownika wobec nabytych za pośrednictwem Serwisu praw
  2. zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu;
  3. szkody wywołane wirusami czy innymi szkodliwymi plikami umieszczonymi bez wiedzy Administratora w Serwisie;
  4. podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji podczas rejestracji.
 3. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Administratora Serwisu.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji),
  2. przedmiot reklamacji;
  3. okoliczności uzasadniające reklamację;
 5. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane, a decyzja Administratora Serwisu jest w tym zakresie ostateczna. W takiej sytuacji Użytkownikowi przysługiwać będzie prawo dochodzenia swoich roszczeń w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym wysłanym na adres: MinusMedia Adam Ciereszko, ul Hetmańska 110/8, 61-493 Poznań lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@lechfoto.com.
 7. Administrator Serwisu rozpozna reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania i udzieli Użytkownikowi pisemnej odpowiedzi na adres wskazany przy złożeniu reklamacji. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez Administratora Serwisu oświadczenia przed jego upływem na adres Użytkownika.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator Serwisu ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu w witrynie http://lechfoto.com.
 2. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych między Administratorem Serwisu a Użytkownikami jest sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla Administratora Serwisu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Serwisu.

Serwis lechfoto.com używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Zamknij